Tag: แห่ต้นดอกไม้

  • เที่ยวเลย สงกรานต์ไทย-ลาว ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว

    เที่ยวเลย สงกรานต์ไทย-ลาว ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว

    จะพาไปเล่นสงกรานต์ ที่บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย และ ร่วมงานแห่ต้นดอกไม้ ที่จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ปกติจะจัดขึ้นทุกวันที่ 10 เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 400 ปี โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่า การทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต และยังแสดงออกให้เห็นถึงความศรัทธาและความสามัคคีของชุมชนอีกด้วย อีกทั้งเราก็ยังจะได้เล่นสาดน้ำสงกรานต์กับพี่น้องชาวลาวอีกด้วยเด้อ