Tag: bitoujiao

  • ปี๋โถวเจี่ยว Bitoujiao เดินเล่นชมวิว ตามแนวสันเขาเลียบทะเล เที่ยวไต้หวัน

    ปี๋โถวเจี่ยว Bitoujiao เดินเล่นชมวิว ตามแนวสันเขาเลียบทะเล เที่ยวไต้หวัน

    เที่ยวไต้หวัน ครั้งนี้จะพาออกนอกเมืองมาแนวชมธรรมชาติกันบ้าง เที่ยวไต้หวันก็ธรรมชาติสวยงามแะน่าสนใจมาก โดยเฉพาะเส้นทางเดินเทรลชมวิว Bitoujiao ปี๋โถวเจี่ยว 鼻頭角步道 ซึ่งห่างจากเมืองไทเปประมาณ 50km. เป็นเส้นทางเดินเทรลเดินเขาแบบเบาๆ ตามแนวสันเขาเลียบทะเล ขอบอกว่าวิวสวยงามมากจริงๆ ระยะทางรวมแล้วประมาณ 3 km. กว่าๆ เดินชิล มีขึ้นมีลง เดินเพลินรับลมชมวิวทะเลและทิวเขา